Moje bilety
Obsługa klienta
Pomoc
Regulamin
O nas
Kontakt
Przewoźnicy
Agencje
19.06.17645

REGULAMIN WAKACYJNYCH PROMOCJI SPRZEDAŻY BILETÓW

BUSFOR.PL sp. o.o.

§ 1. Wstęp

1.Regulamin określa zasady sprzedaży biletów w promocji pod nazwą „Wakacyjna Promocja Sprzedaży Biletów” (dalej: Promocja), szczegółowo opisanej w § 3 niniejszego Regulaminu.

2.Organizatorem promocji jest Busfor.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Staromiejskiej 6/10d zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000616444, NIP: 9542765034, REGON 364357119.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Regulamin – niniejszy regulamin promocji dostępnej w ramach serwisu internetowego dostępnego pod domeną www.busfor.pl.

2.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

4.Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).

5.Operator – Busfor.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Staromiejskiej 6/10d zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000616444, NIP: 9542765034, REGON 364357119.

6.Fly4free – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.fly4free.pl prowadzony przez Los Internetos sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za numerem KRS: 0000621376, NIP: 7010582929, REGON: 364640737

7.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług.

8.Przewoźnik – operator lub inny przewoźnik autokarowy, na rzecz którego operator świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży biletów.

9.Serwis – system stron internetowych stworzonych przez operatora, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą operatora i innych współpracujących przewoźników, dla których operator świadczy usługę pośrednictwa drogą elektroniczną w sprzedaży biletów i świadczonych przez nich usług, dostępny na domenie pod adresem www.busfor.pl.

10.Usługi – usługi sprzedaży biletów online świadczone przez operatora drogą elektroniczną na stronach serwisu.

11.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z operatorem w zakresie skorzystania z Usług, określające w szczególności trasę, czas i miejsce przewozu.

12.Bilet – bilet elektroniczny który upoważnia Klienta do organizowanego przez przewoźnika przejazdu autokarowego na wskazanej trasie, we wskazanym terminie za określoną cenę. Na podstawie art. 2. pkt 31) oraz pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, bilet traktowany jest jako faktura i przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej.

13.Kod rabatowy - ciąg znaków udostępniany przez Operatora uprawniający do zniżki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

14.Regulamin Przewozu - regulamin obowiązujący u Operatora.

15.Dane – dane osobowe Klienta wykorzystywane w procesie zakupu biletu w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, kod pocztowy miejsce zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej.

16.Formularz – formularz umieszczony w serwisie wykorzystywany podczas procedury zakupu biletu.

§ 3. Warunki promocji

1.Operator oświadcza, iż w ramach obowiązywania Promocji Klient uprawniony będzie do zakupu Biletu (Biletów) w trakcie transakcji, na następujących warunkach:

а) z bonifikatą w wysokości 25% - w przypadku zakupu biletu w terminie trzech dni od dnia publikacji kodu rabatowego w artykule dostępnym na łamach serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.fly4free.pl. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpisanie tegoż kodu w trakcie procedury zakupu biletu za pośrednictwem serwisu www.busfor.pl. Możliwością skorzystania z niniejszej promocji objęte są wyjazdy realizowane do dnia 31 sierpnia 2017 r. włącznie.

b) z bonifikatą w wysokości 5% - w przypadku zakupu biletu w terminie do 31 grudnia 2017 r. w przypadku subskrypcji newslettera dostępnego za pośrednictwem serwisu internetowego www.busfor.pl. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpisanie kodu rabatowego (który zostanie wysłany na adres e-mail podany w trakcie procesu subskrypcji newslettera) w trakcie procedury zakupu biletu za pośrednictwem serwisu www.busfor.pl. Możliwością skorzystania z niniejszej promocji objęte są połączenia realizowane do dnia 31 grudnia 2017.

2.Wskazane w powyższym punkcie promocje nie łączą się.

3.Bonifikaty, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczyły będą każdorazowo jednej transakcji, niezależnie od ilości zakupionych biletów.

4.Bilety zakupione w Promocji nie łączą się z żadną inną promocją, zniżką bądź ulgą.

§ 4. Skorzystanie z promocji

1.Klient może skorzystać z promocji poprzez zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.busfor.pl – wpisując kod rabatowy w terminie i na warunkach opisanych w § 3 pkt. 1 lit. a) oraz b).

2.Kody zniżkowe uprawniające do zakupu biletu w ramach Promocji opisanej w § 3 pkt. 1 lit. b) będą automatycznie generowane i przesyłane drogą mailową po subskrypcji newslettera w okresie obowiązywania promocji.

§ 5. Zwrot biletu

1.Istnieje możliwość zwrotu biletów zakupionych w ramach Promocji na ogólnych warunkach określonych w regulaminie dostępnym na stronie www.busfor.pl/regulamin, z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu promocji, w szczególności § 5. ust. 2.

2.W przypadku zwrotu biletu zakupionego w ramach promocji może zostać potrącone odstępne na warunkach ogólnych przejazdu określonych w regulaminie przewozu, w wysokości nie wyższej niż wartość zakupionego biletu..

§ 6 Reklamacje

1.Reklamacje składać można elektronicznie na adres sales@busfor.pl lub listownie na adres Busfor sp. z o.o., ulica Staromiejska 6/10D, Katowice 40-013

2.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

§ 7 Dane osobowe Uczestników

1.Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników są Operator.

2.Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Promocji.

3.Podanie danych przez Uczestników ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.Operator ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy Klient nie stosuje się do postanowień Regulaminu Przewozu, a w szczególności gdy poda on nieprawdziwe dane niezbędne do zakupu biletu.

2.Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Klienta na zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie.

3.Operator zastrzega sobie prawo zmiany treści w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany Promocji zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony www.busfor.pl i będą obowiązywać od dnia ich ogłoszenia.

4.Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia Promocji bez podania przyczyny.

5.Administratorem danych osobowych jest Operator. Wyłącznym celem zbierania danych osobowych jest realizacja umowy przewozu zawieranej przez Klienta z Operatorem.

6.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

Oferujemy bezpłatne porady w zakresie korzystnych podróży zagranicznych i po Polsce. Chcesz je otrzymywać?

Zapisz się do naszego newslettera, żeby jako pierwszy otrzymywać oferty, nowości i rabaty od BUSFOR

    
183193
subskrybentów