Obsługa klienta
Moje Bilety
PL
Polski
English

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w ramach serwisu   www.busfor.pl

Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) operator wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.busfor.pl
  2. Operatorem systemu dostępnego pod adresem www.busfor.pl jest Busfor.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Staromiejskiej 6/10d zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000616444, NIP: 9542765034, REGON 364357119.
 2. Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego dostępnego pod domeną www.busfor.pl,
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług, o których mowa w § 3. regulaminu;
  5. Operator – Busfor.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Staromiejskiej 6/10d zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000616444, NIP: 9542765034, REGON 364357119.
  6. Przewoźnik – operator lub inny przewoźnik autokarowy, na rzecz którego operator świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży biletów.
  7. Serwis – system stron internetowych stworzonych przez operatora, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą operatora i innych współpracujących przewoźników, dla których operator świadczy usługę pośrednictwa drogą elektroniczną w sprzedaży biletów i świadczonych przez nich usług, dostępny na domenie pod adresem www.busfor.pl
  8. Usługi – usługi sprzedaży biletów online, o których mowa w § 3 regulaminu, świadczone przez operatora drogą elektroniczną na stronach serwisu.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z operatorem w zakresie skorzystania z usług o których mowa w § 3. regulaminu, określające w szczególności trasę, czas i miejsce przewozu.
  10. Bilet – bilet elektroniczny który upoważnia Klienta do organizowanego przez przewoźnika przejazdu autokarowego na wskazanej trasie, we wskazanym terminie za określoną cenę. Na podstawie art. 2. pkt 31) oraz pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, bilet traktowany jest jako faktura i przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej.
  11. Bilet ulgowy - bilet upoważniający do przejazdu ulgowego stosownie do zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego lub innymi właściwymi przepisami, za cenę uwzględniającą odpowiednią ulgę ustawową.
  12. Dane – dane osobowe Klienta wykorzystywane w procesie zakupu biletu w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, kod pocztowy miejsce zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej.
  13. Formularz – formularz umieszczony w serwisie wykorzystywany podczas procedury zakupu biletu;
  14. Zakładka „Moje bilety” – podstrona na domenie www.busfor.pl będąca podstawowym kanałem komunikacyjnym pomiędzy Klientem a Operatorem w zakresie zakupionych biletów, a zawierająca listę zakupionych przez Klienta biletów, do której Klient ma dostęp po wprowadzeniu kodu SMS wysłanego na numer telefonu podany podczas zakupu biletu – umożliwiająca wgląd w zakupione biletu, anulowanie biletów, zmianę zakupionych biletów oraz złożenie reklamacji,
  15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w kraju, w którym Administrator ma swoją siedzibę, z późniejszymi zmianami, w tym przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO.
 3. Zasady świadczenia usług
  1. Zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, operator w ramach serwisu internetowego świadczy Klientowi usługi polegające na sprzedaży drogą elektroniczną biletów oraz przesyłaniu biletów, a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży biletów.
  2. Proces zakupu przez Klienta biletu drogą elektroniczną składa się z następujących etapów:
   1. wybór miejsca odjazdu i przyjazdu, daty i godziny podróży oraz w przypadku zakupu biletu ulgowego,
   2. zaakceptowanie warunków zakupu biletu oraz niniejszego regulaminu przez Klienta – poprzez dokonanie zamówienia biletu,
   3. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności za bilet,
   4. potwierdzenie realizacji zamówienia przez operatora,
   5. przedłożenie Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia przez operatora oraz biletu oraz jego wygenerowanie w zakładce „Moje Bilety”
  3. Operator zastrzega sobie możliwość doliczenia do ceny biletu opłaty transakcyjnej. W przypadku odstąpienia od umowy opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi.
  4. Płatności za bilet można dokonać za pomocą systemu PayU.
  5. Umowa przewozu pomiędzy Klientem a przewoźnikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez operatora. Potwierdzenie realizacji zamówienia i bilet jest dostarczany Klientowi pocztą elektroniczną. Jednocześnie Klient ma możliwość pobrania oraz wglądu do wszelkich zakupionych biletów poprzez zakładkę „Moje bilety” – do której dostęp jest możliwy poprzez wprowadzenie kodu SMS wysłanego na numer telefonu podany w czasie rezerwacji.
  6. Klient może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem biletu elektronicznie poprzez: pocztę elektroniczną wysyłaną na adres help@busfor.pl
  7. Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania usług z uwagi na prace konserwacyjne nad systemem teleinformatycznym operatora oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.
  8. Warunkiem zwrotu ceny zakupionego biletu (odstąpienia od umowy przewozu) jest dopuszczalność takiego odstąpienia tylko i wyłącznie przez bezpośredniego przewoźnika wykonującego usługę transportową, w każdym przypadku tylko zgodnie z warunkami przewoźnika. Dokonanie zwrotu biletu możliwe jest wyłącznie poprzez zakładkę „Moje bilety”. W przypadku odstąpienia od zakupu biletu operator może dodatkowa potrącić do 20% wartości ceny biletu.
  9. Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie art. 15 prawa przewozowego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego) w wysokości 15 % ceny zakupu biletu. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.
 4. Reklamacje
  1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu oraz reklamacje Klient może zgłaszać poprzez zakładkę „Moje bilety” lub listownie na adres siedziby Operatora.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.
  5. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Polityka prywatności
  1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także krajowych przepisów dotyczące ochrony danych osobowych w kraju, w którym Administrator ma siedzibę. Pełna Polityka prywatności Busfor.pl dostępna jest pod adresem www.busfor.pl/pl/personal-data.
  2. Dane osobowe gromadzone są w celu przygotowania i wykonania umowy sprzedaży biletów. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez administratora w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to wyraźną zgodę. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych za pośrednictwem adresu mailowego help@busfor.pl oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
  3. Operator przetwarza przekazane w formularzu dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Operator może przetwarzać bez zgody Klienta, dane w celu prawidłowej realizacji usług, oznaczając te dane jako niezbędne do świadczenia usług. Operator zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że wynika to z konieczności wykonania umowy, albo upoważnienie takie wynikać będzie z obowiązującego prawa. Powyższe postanowienia pozostają w mocy również po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Operatora z Klientem.
  4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej realizacji usługi, które umieścił w formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.
  5. Operator może wykorzystywać dane Klienta do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Klientowi informacji handlowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta wyraźnej zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści formularza.
  6. W celu dostosowania usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta, Operator używa plików cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu na komputerze użytkownika, które to serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera do sieci internet. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Klient może w każdym czasie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej możliwość przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie możliwości przyjmowania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić korzystanie z usług operatora.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy operatorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
  3. Wszelkie prawa do treści niniejszego serwisu, w tym wszelkie prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu strony, baz danych są zastrzeżone przez operatora. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie nie oznacza nabycia przez Klientów i innych użytkowników serwisu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Klienci oraz inni użytkownicy niniejszego serwisu mogą korzystać ze wskazanych utworów oraz baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, operator jednoznacznie zabrania dokonywania w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody operatora: kopiowania, modyfikowania czy transmisji w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, dowolnej części serwisu w całości lub w części, pobierania lub wtórnego wykorzystania części zawartości baz danych umieszczonych na stronach serwisu, w tym używania zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z serwisu. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron serwisu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z serwisu.