logo
Obsługa klienta
PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO POD ADRESEM: BUSFOR.PL ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ POD NAZWĄ: BUSFOR – BILETY AUTOKAROWE

1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa rodzaje, zakres, warunki i zasady świadczenia Usług przez Operatora za pomocą Serwisu, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator oraz tryb reklamacyjny, jak również zasady pośredniczenia przy zawieraniu Umów przewozu przez Operatora w zakresie nabywania Biletów i zawierania Umów Przewozu z Przewoźnikami za pośrednictwem Serwisu, jak również odstępowania od tych Umów przewozu (zwrotu Biletów) i innych kwestii dotyczących ww. Umów przewozu, wyraźnie uregulowanych w ramach Serwisu.
 2. Użyte w Regulaminie poniższe pojęcia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Operator – spółka pod firmą: www.busfor.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616444, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 9542765034, REGON: 364357119, telefon: +48 (22) 307 7104 adres e-mail: help@busfor.pl dpofficer@busfor.com(przeznaczony do kontaktu w przypadkach spraw określonych wyraźnie w Regulaminie) posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15.000,00 zł (opłacony w całości);
  2. Serwis – oznacza łącznie: serwis internetowy Operatora dostępny pod adresem: www.busfor.pl (stron internetowych działających w domenie www.busfor.pl) oraz aplikację mobilną Operatora pod nazwą Busfor – bilety autokarowe;
  3. Regulamin – niniejszy dokument;
  4. Klient - każdy podmiot korzystający z Serwisu (którym jest każda osoba, która przegląda Treści udostępniane w ramach Serwisu, w szczególności każdy podmiot, z którym może być zawarta Umowa przewozu zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem Serwisu) oraz każdy podmiot, którego dane podawane są w ramach Serwisu dla celów zakupu Biletu;
  5. Przewoźnik – podmiot świadczący usługi przewozu, z którym Operator zawarł umowę agencyjną sprzedaży biletów za pośrednictwem Serwisu, a tym samym z którym Klient zawiera Umowę przewozu;
  6. Umowa przewozu – umowa przewozu autobusem lub innym podobnym środkiem transportu, zawierana przez Klienta z Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu, której potwierdzeniem zawarcia jest Bilet;
  7. Treści – treści zamieszczone w ramach Serwisu przez Operatora w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne, stanowiące znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa;
  8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora, w szczególności usługi polegające na udostępnianiu Treści w ramach Serwisu, w tym wyszukiwarki propozycji połączeń autobusowych oferowanych przez Przewoźników, jak również polegające na świadczeniu usług określonych w Serwisie, w tym polegające na dokonywaniu rezerwacji Biletów na czas oznaczony w ramach Serwisu, stworzeniu: możliwości zakupu Biletów, pobrania zakupionych Biletów, zwrotu Biletów, sprawdzenia informacji o podróży, przesłania opinii na temat podróży, względnie inne świadczone w ramach Serwisu;
  9. Bilet – imienny dokument potwierdzający zawarcie Umowy przewozu z konkretnym Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu, upoważniający do przejazdu autobusem lub innym podobnym środkiem transportu Przewoźnika, zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi na danym Bilecie;
  10. Konto Klienta Moje Konto – konto zakładane i prowadzone dla Klienta w ramach Serwisu przez Operatora, umożliwiające Klientowi korzystanie z określonych w Regulaminie funkcjonalności;
  11. Regulamin Przewoźnika – oznacza łącznie:
   1. regulamin danego Przewoźnika dotyczący zasad i warunków sprzedaży Biletów tego Przewoźnika, a także praw i obowiązków Przewoźnika i Klienta związanych z zawieraniem i wykonywaniem Umowy Przewozu;
   2. taryfy, cenniki i inne przepisy przewozowe, stosowane przez danego Przewoźnika
 3. Dla celów korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń technicznych pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz plików tzw. „cookies”. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024x768;
  2. w przypadku aplikacji – urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.0.4 lub wyższej;
  3. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące (pozwalające na wprowadzanie tekstu i zaznaczanie poszczególnych pól), umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy;
  4. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz akceptującą pliki tzw. „cookies”;
  5. aktywne konto poczty elektronicznej;
  6. aktywny numer telefonu komórkowego;
  7. posiadanie dostępu do drukarki, umożliwiającej wydrukowanie Biletu. (Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient chce korzystać z tzw. biletu mobilnego i zgodnie z informacjami umieszczonymi w Serwisie istnieje taka możliwość w przypadku konkretnego Biletu nabytego przez Klienta. W takiej sytuacji konieczne jest posiadanie urządzenia spełniającego specyfikację opisaną powyżej dla celów wyświetlenia Biletu będącego biletem mobilnym dla celów kontroli, bez konieczności jego drukowania);
  8. program dla celów otwarcia plików PDF – w przypadku korzystania z tzw. biletu mobilnego, o którym mowa w pkt. 7) powyżej.
 4. Niezależnie od ust. 3 powyżej, Operator wskazuje, że dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń końcowych oraz typów połączeń internetowych. Operator jednakże nie może zagwarantować, że w przypadku każdego połączenia ww. elementów będzie możliwe w każdym czasie korzystanie z Serwisu.
 5. Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać 
się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione.
  By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń, Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 6. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu. Operator nie może jednak zagwarantować, iż działanie Serwisu będzie przebiegać bez zakłóceń czy też przerw. Przerwy i zakłócenia mogą mieć charakter przejściowy i mogą być spowodowane koniecznością dokonania przez Operatora naprawy, konserwacji, rozbudowy lub modyfikacji Serwisu, jak również wynikać z przyczyn niezależnych od Operatora. Operator będzie starał się dokonywać wszystkich ww. czynności w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływało to na funkcjonowanie Serwisu.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów przewozu przez Przewoźników, a odpowiedzialność taką wobec Klientów ponoszą Przewoźnicy będący stronami zawartych z Klientami Umów przewozu. Za realizację Umów przewozu odpowiedzialni są wyłącznie Przewoźnicy. Operator dla celów zawartych Umów przewozu pośredniczy wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie tj. w procedurze zawarcia tych Umów przewozu w imieniu i na rzecz Przewoźników, przyjmowania płatności za Bilet, dokonywania zwrotu płatności za Bilet w przypadkach określonych w Regulaminie, przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od Umów przewozu, udostępniania Klientom Biletów, względnie innych określonych wyraźnie w Regulaminie.
 8. Regulaminy Przewoźników są dostępne u Przewoźników, w tym na stronach internetowych Przewoźników. Operator udostępnia w Serwisie otrzymane od Przewoźników wyciągi z tych Regulaminów Przewoźników w aspektach dotyczących zasad zwrotu Biletów. Dodatkowo, w przypadku otrzymania od Przewoźników Regulaminów Przewoźników, Operator udostępnia je w Serwisie. W przypadku, gdy Klient nie ma możliwości samodzielnego uzyskania Regulaminu Przewoźnika, Klient może zwrócić się do Operatora z prośbą o pomoc w jego uzyskaniu – wówczas Operator zwróci się ze stosownym wnioskiem w tym zakresie do Przewoźnika. Wszelkie informacje dotyczące Regulaminów Przewoźników, umieszczane w ramach Serwisu, w tym rozkłady jazdy oraz wyciągi z ich cenników oraz taryf, pochodzą od Przewoźników. Operator dokłada wszelkich starań, w miarę posiadanych możliwości, aby informacje te były pełne i aktualne, ale nie ma jednakże wpływu na Przewoźników w tym zakresie. Tym samym Operator przekazuje wyłącznie informacje udostępniane mu przez Przewoźników, dla celów pośredniczenia przy zawieraniu Umów przewozu pomiędzy Przewoźnikami a Klientami.
 9. W przypadku, gdy Operator uzyskał informację od Przewoźnika o zmianach, które mogą nastąpić w z związku z Umową przewozu, która została zawarta za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dotyczącą opóźnienia lub odwołania połączenia, stara się niezwłocznie przekazać informacje w tym przedmiocie do Klientów, których to dotyczy, na podane przez nich przy zakupie Biletów numery telefonów.
 10. Klient zobowiązany jest okazać osobom dokonującym kontroli dokumentów przewozu w postaci:
  1. Biletu:
   1. w przypadku posiadania biletu tradycyjnego - ważnego, czytelnie wydrukowanego Biletu;
   2. w przypadku posiadania biletu mobilnego na urządzeniu elektronicznym – Biletu w wersji elektronicznej na urządzeniu elektronicznym, w sposób umożliwiający zeskanowanie kodu weryfikacyjnego Biletu;
  2. ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Klienta, zgodnego z wymaganiami konkretnego Przewoźnika;
  3. w przypadku korzystania z Biletu ulgowego (jeśli konkretny Przewoźnik przewiduje takie bilety) - ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi Klienta, zgodnego z wymaganiami konkretnego Przewoźnika.
 11. Niezależnie od dokumentów wskazanych w ust. 10, w przypadku Umowy przewozu realizowanej na trasie międzynarodowej, Klient dodatkowo powinien posiadać dokumenty uprawniające do odbycia tej podróży w świetle wymagań poszczególnych państw, przez które biegnie ww. trasa.
2. Zasady ogólne korzystania z Serwisu oraz dotyczące Usług, w tym Konta Klienta moje Usługi
 1. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 16 rok życia. W przypadku woli nabycia Biletów dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszelkie czynności w ich imieniu muszą być dokonywane przez ich opiekunów lub osoby sprawujące nad nimi władzę rodzicielską.
 2. Klienci, którzy nabywają Bilety dla innych Klientów:
  1. w przypadku innych Klientów w wieku poniżej 16 roku życia – powinni być ich opiekunami lub osobami sprawującymi nad nimi władzę rodzicielską, lub należycie umocowanymi przez takich opiekunów lub takie osoby do dokonywania czynności w ich imieniu. W przypadku braku posiadania statusu wskazanego w zdaniu poprzednim, Klient nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek czynności w Serwisie w imieniu takiego innego Klienta poniżej 16 roku życia;
  2. w przypadku innych Klientów w wieku powyżej 16 roku życia – powinni posiadać upoważnienie do wyrażania wszelkich zgód w ich imieniu i na ich rzecz wymaganych na gruncie Regulaminu i Polityki prywatności, jak również zapoznać takich innych Klientów z postanowieniami Regulaminu, Polityki prywatności oraz Regulaminem Przewoźnika. W przypadku braku posiadania upoważnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, Klient nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek czynności w Serwisie w imieniu takiego innego Klienta.
 3. Klienci zobowiązani są do podawania w ramach Serwisu prawdziwych, kompletnych i aktualnych danych. Dodatkowo Klienci zobowiązani się informować Operatora o zmianie przekazanych mu danych, w tym w przypadku adresu e-mail i numeru telefonu poprzez Konto Klienta Moje Konto (w dedykowanym dla tych celów miejscu w ramach tego konta).
 4. Operator świadczy za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną wskazane poniżej Usługi:
  1. Usługi pośredniczenia jako agent Przewoźników w zawieraniu Umów przewozu pomiędzy Klientami a Przewoźnikami, jak również realizowanie innych wyraźnie określonych w Regulaminie czynności związanych z tymi Umowami przewozu, przy czym:
   1. Usługa pośrednictwa polega na prezentowaniu Klientom w wyszukiwarce połączeń oferowanych przez Przewoźników i umożliwieniu za pomocą formularza udostępnionego w ramach Serwisu zawarcia Umów przewozu przez Klientów z wybranymi przez nich Przewoźnikami na konkretne, wybrane przez Klientów połączenia;
   2. Klient może w każdym czasie zrezygnować z tej Usługi, zaprzestając korzystania z wyszukiwarki połączeń;
   3. Z tytułu świadczenia przez Klienta tej Usługi Operator nie pobiera od Klienta opłat, za wyjątkiem opłaty serwisowej (transakcyjnej), w przypadkach konkretnych połączeń, wskazanych w Serwisie i w wysokości wskazanej w Serwisie, przy czym informacje te są widoczne dla Klienta przed zakupem Biletu. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opłata wskazana w zdaniu poprzednim należna jest wyłącznie w przypadku zakupu Biletu przez Klienta za pośrednictwem Serwisu i nie należy się w innych sytuacjach, w tym w przypadku przeglądania treści Serwisu bez zakupu Biletu.
  2. Usługi prowadzenia Konta Klienta Moje Konto, przy czym:
   1. Usługa ta polega na założeniu i prowadzeniu przez Operatora dla Klienta konta, w ramach którego ma miejsce gromadzenie oraz udostępnianie Klientowi w systemie teleinformatycznym Operatora danych dotyczących Klienta związanych z jego działaniami w ramach Serwisu, w tym historii zakupionych Biletów. Konto to umożliwia dokonywanie określonych w Regulaminie działań dotyczących Biletów, w tym zakup zarezerwowanego zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Biletu, sprawdzenie trasy podróży, pobranie Biletu, jak również korzystanie z innych ewentualnie udostępnianych w ramach tego Konta funkcjonalności;
   2. Założenie Konta Klienta Moje Konto następuje bez konieczności dokonywania przez Klienta odrębnej procedury rejestracyjnej, automatycznie, po podaniu wszystkich danych w formularzu dla celów zakupu Biletu i naciśnięciu odpowiedniego przycisku;
   3. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta Moje Biletu po wpisaniu w dedykowanym do tego oknie swojego numeru telefonu, a następnie w kolejnym dedykowanym do tego oknie - kodu weryfikacyjnego wysłanego przez Operatora na tenże numer telefonu.
   4. Klient może w każdym czasie na adres e-mail Operatora: dpofficer@busfor.com zgłosić żądanie zaprzestania świadczenia Usługi prowadzenia Konta Klienta Moje Konto - usunięcia Konta Klienta Moje Konto. Konto Klienta Moje Konto zostanie usunięte przez Operatora niezwłocznie po zgłoszeniu odpowiedniego żądania ze strony Klienta.
   5. ww. Usługa nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta.
  3. Wysyłaniu informacji handlowych drogą elektronicznej (tzw. Newslettera), przy czym:
   1. usługa wysyłania tzw. newslettera polega na przesyłaniu przez Operatora na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a zatem przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Operatora, w tym w szczególności informowania o produktach lub usługach, promocjach, ofertach specjalnych.
   2. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który wyrazi swoją zgodę na otrzymywaniu ww. informacji handlowych i prześlę tę zgodę do Operatora, w tym taka zgoda może zostać wyrażona i przesłana na etapie zakupu Biletu, jak również w każdy inny sposób udostępniany dla tych celów przez Operatora. Z chwilą wyrażenia i przesłania zgody wskazanej w zdaniu poprzednim zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi wysyłania tzw. newslettera.
   3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji, w tym za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter, lub też za pośrednictwem zgłoszenia za pośrednictwem e-mail na adres Operatora: dpofficer@busfor.com Po zgłoszeniu żądania rezygnacji z otrzymywania newslettera Operator zaprzestanie niezwłocznie wysyłać newsletter;
   4. ww. Usługa nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta.
 5. Usługi wskazane w ust. 4 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, 
z zastrzeżeniem tzw. newslettera, który jest wysyłany w terminach określonych przez Operatora i z zastrzeżeniem ewentualnych przerw, o których mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu. Umowy dotyczące świadczenia ww. usług są zawierane na czas nieokreślony i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta.
3. Zakup Biletu za pośrednictwem Serwisu, zawarcie Umowy przewozu i wystawianie faktur
 1. Klient ma możliwość nabycia Biletu z wykorzystaniem Serwisu (dokonania transakcji) w następujący sposób:
  1. Klient powinien wprowadzić do wyszukiwarki połączeń dostępnej w Serwisie dane dotyczące interesującego go połączenia w postaci: miasta odjazdu, miasta przyjazdu (przeznaczenia), daty odjazdu, daty przyjazdu (do miasta przeznaczenia), ilości pasażerów;
  2. Z wygenerowanych na podstawie zapytania Klienta propozycji połączeń Klient powinien wybrać to, na które chce zakupić Bilet, uzupełniając wszystkie wymagane dane swoje oraz innych podróżnych określone w formularzu zamówienia (będące danymi obowiązkowymi);
  3. Klient powinien podać swój numer telefonu oraz adres e-mail (będące danymi obowiązkowymi);
  4. Klient powinien zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności (będące akceptacjami obowiązkowymi);
  5. Klient ma możliwość udzielić zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail (zgoda ta jest w pełni dobrowolna i nie jest wymagana dla celów zakupu Biletu);
  6. Klient po uzupełnieniu wszystkich danych, jak również udzielania wymaganych akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności wskazanych w pkt. 5) powyżej, powinien nacisnąć odpowiedni przycisk kończący procedurę wypełniania formularza, który to przycisk skieruje go do płatności.
  7. Na stronie płatności zostanie wskazana kwota do zapłaty, z podziałem na opłatę za Bilet oraz opłatę serwisową (transakcyjną), jeśli taka opłata serwisowa (transakcyjna) będzie miała zastosowanie dla danej transakcji;
  8. Klient powinien dokonać płatności, o której szerzej mowa w ust. 3 poniżej, stosując się do instrukcji zawartych na stronie Serwisu i następnie na stronie operatora obsługującego płatność.
  9. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail wiadomość elektroniczną potwierdzającą zakup Biletu wraz z Biletem i trasą podróży, jak również linkiem umożliwiającym zwrot Biletu.
 2. Dokonanie płatności musi nastąpić najpóźniej w terminie wskazanym w Serwisie po naciśnięciu odpowiedniego przycisku kończącego procedurę wypełniania formularzu zakupu Biletu. Jest to czas, na który rezerwowany jest Bilet i w którym musi zostać dokonana płatność. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia dokonania płatności przez Operatora w powyższym terminie od operatora płatności, rezerwacja wygasa a transakcja zakupu Biletu lub Biletów jest automatycznie anulowana.
 3. Płatność może zostać dokonana przez Klienta za pomocą karty płatniczej, przelewem lub za pomocą innej formy płatności na zasadach określonych w regulaminie operatora płatności będącego podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Ww. regulamin jest udostępniony na stronie operatora płatności, na którą Klient przekierowywany dla celów dokonania płatności za Bilet i który dla tych celów musi zaakceptować, jeśli chce dokonać płatności.
 4. W ramach jednej transakcji i płatności Klient może nabyć Bilety dla maksymalnie dziesięciu (10) osób. Dla celów nabycia kilku Biletów w ramach jednej transakcji i płatności wymagane jest podanie dane wszystkich osób, które będą odbywać przejazd na podstawie tego Biletu.
 5. Rezygnacja z zakupu Biletu jest możliwa przed dokonaniem płatności przez Klienta. Po dokonaniu płatności Klient może dokonać zwrotu Biletu na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu.
 6. Zawarcie Umowy Przewozu pomiędzy Przewoźnikiem a Klientem następuje w momencie otrzymania przez Operatora od operatora płatności potwierdzenia płatności dokonanej przez Klienta. W momencie otrzymania ww. potwierdzenie Operator niezwłocznie przesyła wiadomość e-mail wskazaną w ust. 1 pkt. 9) powyżej.
 7. Klient, zawierając Umowy przewozu z Przewoźnikami na połącznia, które mają być realizowane bezpośrednio po sobie, w ramach zaplanowanej przez Klienta trasy, powinien zaplanować wystarczającą ilość czasu pomiędzy planowanymi połączeniami dla celów przesiadki. Operator rekomenduje, aby czas przerwy pomiędzy połączeniami krajowymi wynosił co najmniej 4 godziny, a pomiędzy połączeniami międzynarodowymi – co najmniej 8 godzin.
 8. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Przewozu jest Bilet. Bilet jest udostępniany Klientowi w wiadomości e-mail wskazanej w ust. 1 pkt. 9) powyżej oraz w ramach Konta Klienta Moje Konto i może zostać przez Klienta pobrany z ww. miejsc i wydrukowany. W przypadku Biletów udostępnianych w ramach Konta Klienta Moje Konto pobranie Biletu jest możliwe wyłącznie do czasu odjazdu środka transportu zgodnie z godziną wskazaną na Bilecie.
 9. Bilet nie jest fakturą. Klient, który chciałby uzyskać fakturę:
  1. z tytułu usług świadczonych przez Przewoźnika w ramach Umowy Przewozu tj. z tytułu uiszczonej ceny za Bilet - powinien zgłosić stosowne żądanie w tym przedmiocie bezpośrednio do Przewoźnika.
   Operator informuje, że nie jest zasadniczo uprawniony do wystawiania faktur w imieniu Przewoźników, jak również nie jest do tego zobowiązany.
   Zasadniczo Operator może wyłącznie przekazać żądanie zgłoszone w przedmiocie wystawienia faktury za Bilet do Przewoźnika, dla celów jego realizacji Przewoźnika.
   Wyłącznie nieliczni Przewoźnicy upoważniają Operatora do wystawienia faktur w ich imieniu.
   Dodatkowo Operator wskazuje, że w świetle ustawodawstw krajów niektórych Przewoźników (np. ukraińskich) Przewoźnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur z tytułu zawartych Umów przewozu, a tym samym, że nie wystawiają takich faktur.
  2. z tytułu opłaty serwisowej (transakcyjnej) pobieranej przez Operatora w związku ze sprzedażą Biletu - powinien zgłosić stosowne żądanie w tym przedmiocie do Operatora na adres e-mail help@busfor.pl
   Takie żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym Bilet, w związku z którym została pobrana opłata serwisowa (transakcyjna), został sprzedany za pośrednictwem Serwisu.
   Wraz ze zgłoszeniem żądania o wystawienie faktury, Klient powinien podać dane niezbędne do wystawienia ww. faktury, przy czym w przypadku braku przekazania tych danych w koniecznym zakresie, Operator poprosi go o uzupełnienie tego braku.
   Faktury z tytułu opłaty transakcyjnej wystawiane są przez Operatora elektronicznie i wysyłane w postaci pliku PDF na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
   Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Operatora faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. 
4. Zwrot Biletu
 1. Zwrot Biletu, czyli odstąpienie od Umowy przewozu zawartej z Przewoźnikiem, jest możliwy na warunkach określonych przez Przewoźnika, z którym Klient zawarł Umowę Przewozu, w terminie określonym przez Przewoźnika. Operator przekazuje informacje wskazane w zdaniu poprzednim w postaci wyciągu z Regulaminu Przewoźnika na etapie zakupu Biletu przez Klienta. Zwrot Biletu (odstąpienie od Umowy) może być uzależniony od potrącenia części należności (tzw. odstępnego opisanego w w ust. 5 poniżej), z zastrzeżeniem wyjątków, w przypadku których takie potrącenie nie jest dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów prawa i z uwzględnieniem prawa Operatora do zachowania opłaty serwisowej (transakcyjnej) stosownie do ust. 7 i ust. 8 poniżej.
 2. Zwrot Biletu zakupionego za pośrednictwem Serwisu może zostać dokonany za pośrednictwem Serwisu:
  1. przy użyciu Konta Klienta Moje Konto - poprzez wybranie odpowiedniego przycisku dotyczącego zwrotu znajdującego się przy Bilecie, który chce zwrócić Klient, wskazania przyczyn zwrotu oraz potwierdzenia zwrotu poprzez wybranie odpowiedniego przycisku;
  2. przy użyciu linku wysłanego w e-mailu otrzymanym od Operatora bezpośrednio po zakupie Biletu wraz z Biletem – poprzez kliknięcie na ten link, zaznaczenie na stronie, na którą Klient zostanie przekierowany odpowiedniego przycisku dotyczącego zwrotu (przy Bilecie, który chce zwrócić Klient), wskazanie przyczyn zwrotu oraz potwierdzenie zwrotu poprzez wybranie odpowiedniego przycisku.
 3. Serwis stwarza możliwość dokonania zwrotu jednego lub kilku Biletów, które zostały zakupione równocześnie, w ramach jednej transakcji i płatności.
 4. Zwrot ceny uiszczonej za Bilet oraz opłaty transakcyjnej, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 i ust. 8 poniżej, następuje na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty tych należności. Zwrot należności następuje w wysokości określonej w Serwisie, w tym przy uwzględnieniu odstępnego wskazanego w Serwisie, w terminie do 7 dni roboczych od daty zwrotu Biletu.
 5. W przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury przez Przewoźnika lub Operatora, zwrot uiszczonych należności następuje po potwierdzeniu odbioru przez Klienta stosownej faktury korygującej lub faktur korygujących.
 6. Na kwotę odstępnego składa się określony procent ceny Biletu (podawany stosownie do ust. 1 powyżej na etapie zakupu Bilety), powiększony dodatkowo o kwotę tzw. opłaty manipulacyjnej (nieprzekraczającą 20% ceny Biletu). Klient jest informowany, jaką kwotę otrzyma w przypadku zwrotu Biletu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 7 i w ust. 8 poniżej na etapie zakupu Biletu poprzez wskazanie przez Operatora konkretnej kwoty do zwrotu (stanowiącej cenę Biletu pomniejszoną o kwotę odstępnego, uwzględniającego opłatę manipulacyjną).
 7. W przypadku zwrotu Biletu z przyczyn nieleżących po stronie Operatora lub Przewoźnika, nie jest zwracana opłata serwisowa (transakcyjna) pobrana przez Operatora w związku ze zwrotem, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. W przypadku nieopisanych powyżej, jeśli należy się zwrot należności na mocy powszechnie obowiązującego prawa, zwrot dokonywany w wysokości wynikającej z tych przepisów. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim, jeśli przepisy prawa nakazują zwrot opłaty transakcyjnej (serwisowej), również ona podlega zwrotowi.
 9. Wnioski o zwrot Biletu stosownie do postanowień ustępów powyższych rozpatrywane są przez Operatora w terminie 10 dni od daty ich złożenia, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Umowy Przewozu
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy Przewozu Klient powinien kierować do Przewoźnika, z którym zawarł Umowę Przewozu.
 2. Operator nie jest uprawniony do rozpatrywania reklamacji wskazanych w ust. 1 powyżej w imieniu Przewoźnika, a jedynie może je przekazać Przewoźnikowi dla celów ich rozpatrzenia przez Przewoźnika.
6. Reklamacje dotyczące Usług
 1. Operator rozpatruje reklamacje dotyczące Usług.
 2. Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji wskazanych w ust. 1 powyżej pisemnie na adres Operatora tj. Busfor.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres do korespondencji, na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację;
  3. opis zgłaszanych zastrzeżeń i datę wystąpienia/stwierdzenia zgłaszanych nieprawidłowości (zastrzeżeń);
  4. numer Biletu, którego dotyczy reklamacja (jeśli reklamacja dotyczy Biletu lub związana jest z Umowy przewozu z nim związaną, przy uwzględnieniu jednak postanowień § 5 Regulaminu);
  5. żądanie Klienta.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, w szczególności reklamacja nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, przed jej rozpatrzeniem Operator zwróci się niezwłocznie do Klienta o jej uzupełnienie w koniecznym dla celów jej rozpoznania zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana przez Operatora na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.
 7. Niewniesienie reklamacji, wniesienie reklamacji po terminie, odrzucenie reklamacji, nieuwzględnienie reklamacji, brak odpowiedzi na reklamację i inne podobne zdarzenia w żaden sposób nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń przez Klientów na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Dane osobowe oraz pliki tzw. cookies i tzw. local storage
Informacje dotyczące przetwarzania danych podawanych w ramach Serwisu oraz związane z tzw. plikami cookies oraz tzw. local storage w ramach Serwisu zawarte są w Polityce prywatności Serwisu, dostępnej w ramach Serwisu i akceptowanej równolegle z niniejszym Regulaminem przez Klientów.
8. Prawa do Serwisu i zakazane działania
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wszelkie prawa do Serwisu, w tym jego struktury, układu, strony głównej, podstron, projektu graficznego oraz jego poszczególnych elementów, w szczególności Treści, w tym wszelkich znaków towarowych, przysługują Operatorowi lub zostały użyte przez niego za zgodą uprawnionych do udzielania stosownych upoważnień osób trzecich. Prawa wskazane w zdaniu poprzednim obejmują w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych.
 2. Udostępnienie Treści przez Operatora w ramach Serwisu i stworzenie możliwości zapoznania się z nimi, nie oznacza udzielenia jakimkolwiek osobom jakichkolwiek praw do Treści, w tym w szczególności zabronione jest kopiowanie, tworzenie opracowań (modyfikowanie) Treści, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Treści lub ich egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Treści, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez wyraźnej zgody Operatora.
 3. Ustęp 2 powyżej nie wyłącza możliwości korzystania z Treści w przypadkach, gdy takie korzystanie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wymaga zgody podmiotu uprawnionego.
 4. Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym przez Klientów
  ramach Serwisu.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów Serwisu, w tym Treści, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich, w szczególności zabronione jest:
  1. podawanie przez Klienta danych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich;
  2. naruszanie za pośrednictwem Serwisu praw osób trzecich lub Operatora;
  3. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
  4. korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń́.
 6. Operator ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub jej funkcjonalności ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku dopuszczenia się przez niego naruszeń opisanych w ust. 2, 4 lub 5 powyżej, pod warunkiem jednak uprzedniego wezwania Klienta do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na zastosowanie się do wezwania Operatora.
9. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu w jakikolwiek sposób wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnych niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami wskazanymi w zdaniu poprzednim, pierwszeństwo mają te przepisy, a Operator deklaruje w przypadku takiej niezgodności bezwzględnie podporządkowanie się i stosowanie odpowiedniego przepisu prawa w miejsce niezgodnego z tym przepisem postanowienia Regulaminu.
 2. Operator udostępnia Regulamin w ramach Serwisu nieodpłatnie, a Klient ma możliwość utrwalenia treści Regulaminu poprzez jego pobranie, utrwalenie (zapisanie na trwałym nośniku) lub wydrukowanie w każdym momencie z Serwisu.
 3. Ewentualne spory wynikające ze świadczenia Usług przez Operatora powstałe pomiędzy Operatorem a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, w szczególności takich jak zmiana obowiązujących przepisów prawa, prawomocny wyrok sądu, siła wyższa. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów. Umowy przewozu zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich zawierania (chyba że z obowiązujących przepisów prawa będzie wynikała konieczność stosowania nowych zasad do takich Umów przewozu). Każdorazowo w przypadku zmiany Regulaminu wymagana będzie akceptacja przez Klienta nowego brzmienia tego Regulaminu w momencie zakupu Biletu po dacie wejścia w życie tego zmienionego Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 5 maja 2019 roku.