logo
Obsługa klienta
PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO POD ADRESEM: BUSFOR.PL ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ POD NAZWĄ: BUSFOR – BILETY AUTOKAROWE


I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych podawanych w ramach serwisu internetowego pod adresem: busfor.pl, aplikacji mobilnej pod nazwą: Busfor – bilety autokarowe oraz związane z tzw. plikami cookies oraz tzw. local storage w ramach tego serwisu i aplikacji. Użytkownicy serwisu internetowego pod adresem: busfor.pl oraz aplikacji mobilnej pod nazwą: Busfor – bilety autokarowe, korzystając z nich, mogą przekazywać swoje dane osobowe. Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie o kwestiach dotyczących po pierwsze, przetwarzania tak przekazanych danych osobowych oraz po drugie, tzw. plików cookies oraz tzw. local storage.

II. DEFINICJE
 1. Operator - spółka pod firmą: Busfor.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616444, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 9542765034, REGON: 364357119, telefon:+48 (22) 307 7104adres e-mail: help@busfor.plposiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15.000,00 zł (opłacony w całości);
 2. Serwis – znacza łącznie: serwis internetowy Operatora dostępny pod adresem: busfor.pl (stron internetowych działających w domenie busfor.pl) oraz aplikację mobilną Operatora pod nazwą Busfor – bilety autokarowe;
 3. Polityka prywatności – niniejszy dokument;
 4. Klient - każdy podmiot korzystający z Serwisu (którym jest każda osoba, która przegląda Treści udostępniane w ramach Serwisu, w szczególności każdy podmiot, z którym może być zawarta Umowa przewozu zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem Serwisu) oraz każdy podmiot, którego dane podawane są w ramach Serwisu dla celów zakupu Biletu;
 5. Przewoźnik - podmiot świadczący usługi przewozu, z którym Operator zawarł umowę agencyjną sprzedaży biletów za pośrednictwem Serwisu, a tym samym z którym Klient zawiera Umowę przewozu z Przewoźnikiem;
 6. Umowa przewozu – umowa przewozu autobusem lub innym podobnym środkiem transportu, zawierana przez Klienta z Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu, której potwierdzeniem zawarcia jest bilet;
 7. Treści – treści zamieszczone w ramach Serwisu przez Operatora w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne, stanowiące znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa;
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);
 9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora, polegające na udostępnianiu Treści w ramach Serwisu, w tym wyszukiwarki propozycji połączeń autobusowych oferowanych przez Przewoźników, jak również polegające na dokonywaniu rezerwacji Biletów na czas oznaczony w ramach Serwisu, stworzeniu: możliwości zakupu Biletów, pobrania zakupionych Biletów, zwrotu Biletów, sprawdzeniu informacji o podróży, przesłaniu opinii na temat podróży, względnie inne świadczone w ramach Serwisu;
 10. Bilet – imienny dokument potwierdzający zawarcie Umowy przewozu z konkretnym Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu, upoważniający do przejazdu autobusem lub innym podobnym środkiem transportu Przewoźnika, zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi na danym Bilecie.
III. DANE OSOBOWE
 1. ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  1. Administratorem danych osobowych Klientów podawanych w celu nabycia Biletu w Serwisie w ramach formularza zakupu Biletu w zakresie: imię, nazwisko patronimiczne (dla osób je posiadających), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, numer i seria paszportu, jest Przewoźnik, z którym zawierana jest konkretna Umowa przewozu.

   Zakres danych wymaganych dla celów nabycia konkretnych Biletów w Serwisie może różnić się w zależności od wielu czynników takich jak w szczególności: wymogi konkretnego Przewoźnika, z którym zawierana jest Umowa przewozu lub kierunek podróży (w tym zależeć może od prawodawstwa państw tranzytowych, przez które będzie przebiegała trasa oraz państwa docelowego podróży).

   Dane Przewoźnika, w tym kontaktowe, na które można skontaktować się z Przewoźnikiem, podawane są każdorazowo w informacji o konkretnej trasie (pojawiającej się po wpisaniu w wyszukiwarkę zapytania o konkretną trasę, przed zakupem Biletu) oraz na Bilecie. Operator dokłada wszelkich starań, aby ww. dane Przewoźnika były podane w pełnym zakresie w ww. miejscach, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków w ww. przedmiocie, Operator udostępnia Klientom brakujące dane Przewoźnika za pośrednictwem poczty e-mail: dpofficer@busfor.com.

   Ww. dane przetwarzane są przez Operatora na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy przewozu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej przez Operatora z danym Przewoźnikiem.
  2. Administratorem danych osobowych Klientów podawanych w ramach Serwisu w zakresie: imię, nazwisko patronimiczne (dla osób je posiadających), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, numer i seria paszportu, kraj zamieszkania (tylko w przypadku aplikacji), adres IP, dla celów świadczenia Usług i w przypadku wyrażenia takiej wyraźnej zgody przez Klienta – dla celów otrzymywania informacji handlowych od Operatora - jest Operator (pełne dane Operatora podane są w pkt. II ppkt. 1 Polityki prywatności).
   Kontakt Klientów z Operatorem w kwestii danych osobowych jest możliwy:
   1. elektronicznie na adres poczty elektronicznej Operatora: dpofficer@busfor.com;
   2. pisemnie na adres siedziby Operatora: www.busfor.pl p. z o.o., ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice.
 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

  Dane osobowe Klientów są przetwarzane dla wskazanych poniżej celów i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

  1. w przypadku Przewoźnika jako administratora - dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy przewozu, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w przypadku Operatora jako administratora - dane osobowe są przetwarzane dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom Treści oraz świadczenia Usług, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udostępnianiu Treści dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w przypadku Operatora i Przewoźnika jako administratorów - w przypadku kontaktowania się z Operatorem lub Przewoźnikiem za pośrednictwem ich adresów e-mail (w przypadku Operatora – udostępnianego w ramach Serwisu) lub kontaktowania się z Operatorem lub Przewoźnikiem na podane przez nich numery telefonów (w przypadku Operatora - na numer telefonu udostępniany w ramach Serwisu), w sprawach niezwiązanych z Usługami i Umowami Przewozu - dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ten kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Operatora lub Przewoźnika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  4. w przypadku Operatora i Przewoźnika jako administratorów - w przypadku kontaktowania się z Operatorem lub Przewoźnikiem za pośrednictwem ich adresów e-mail (w przypadku Operatora - udostępnianego w ramach Serwisu) lub kontaktowania się z Operatorem lub Przewoźnikiem na podane przez nich numery telefonów (w przypadku Operatora - na numer telefonu udostępniany w ramach Serwisu), w sprawach związanych z Usługami lub Umowami Przewozu - dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją Usług lub Umów Przewozu, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. w przypadku Operatora jako administratora - w przypadku zapisania się przez Klienta do newslettera – dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Operatora, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. w przypadku Operatora jako administratora - dane osobowe są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i poprawy korzystania z Serwisu, jak również stworzenia dla Klientów najlepiej dostosowanej oferty;
  7. w przypadku Przewoźnika jako administratora - dane osobowe są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Przewoźnika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług i stworzenia dla Klientów najlepiej dostosowanej oferty;
  8. w przypadku Operatora i Przewoźnika jako administratorów - dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Przewoźnika lub Operatora, przy czym tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Przewoźnika lub Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  9. w przypadku Operatora i Przewoźnika jako administratorów - dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego odnoszącego się do produktów i usług własnych Przewoźnika lub Operatora, w tym w przypadku Operatora - dobierania ich pod kątem preferencji lub lokalizacji Klienta z pomocą profilowania, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Przewoźnika lub Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu usług i produktów własnych Przewoźnika lub Operatora, względnie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w przypadku wskazanym w ppkt. 5) powyżej;
  10. w przypadku Operatora i Przewoźnika jako administratorów - wypełnienia obowiązków prawnych na nich ciążących (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania w sytuacjach wynikających z obowiązujących przepisów prawach i wykonywanie czynności zastrzeżonych w przepisach prawa.
 3. WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne (wymagane), bowiem niepodanie przez Klienta danych osobowych:
  1. w procesie zawierania Umowy przewozu – uniemożliwia zawarcie Umowy przewozu z Przewoźnikiem;
  2. w trakcie realizacji Umowy przewozu – uniemożliwia realizację żądań Klienta w toku realizacji tej Umowy przewozu;
  3. w przypadku woli zapoznania się z Treściami w Serwisie – uniemożliwia lub ogranicza możliwość przeglądania tych Treści;
  4. w przypadku kontaktowania się za pośrednictwem adresu e-mail lub na numer telefonu Przewoźnika lub Operatora – uniemożliwiać może odpowiedź na zapytanie czy też realizację działań oczekiwanych przez Klienta w odpowiedzi na kontakt, a tym samym stanowi wymóg dla celów pełnej realizacji odpowiedzi i kontaktu;
  5. w przypadku woli korzystania przez Klienta z Usług udostępnianych w ramach Serwisu – uniemożliwia realizację danej Usługi zgodnie z żądaniem Klienta, tym samym podanie tych danych stanowi wymóg dla celów wykonania danej Usługi na rzecz Klienta;
  6. w przypadku woli otrzymywania przez Klienta informacji handlowych drogą elektroniczną – uniemożliwia otrzymywanie takich informacji przez Klienta, tym samym stanowi wymóg dla celów otrzymywania takich informacji.
 4. PRAWA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Przewoźnika i Operatora jako administratorów, Klient ma prawo, na zasadach opisanych szczegółowo w RODO, do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych

   (tj. do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych);

  2. sprostowania danych osobowych

   (tj. do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, w tym gdy są niekatulane, błędne lub niekompletne);

  3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

   (tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych (o ile Przewoźnik lub Operator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Przewoźnika lub Operatora);

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

   (tj. do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO; w przypadku zgłoszenia takiego żądania do Przewoźnika lub Operatora – odpowiednio Przewoźnik lub Operator ma obowiązek ograniczyć operacje na danych osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania);

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

   (tj. do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Przewoźnika lub Operatora, w sposób wiążący dla Przewoźnika lub Operatora, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Przewoźnika lub Operatora.
   Klient ma w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);

  6. przenoszenia danych osobowych

   (tj. do uzyskania od Przewoźnika lub Operatora swoich przekazanych Przewoźnikowi lub Operatorowi danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu Przewoźnik lub Operator miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe);

  7. cofnięcia zgody a przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego

   (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Okres przechowywania danych przez Przewoźnika i Operatora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji Usług przez Operatora, lub realizowania Umowy przewozu oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

  Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego przetwarzane są zasadniczo do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie tych danych następuje na podstawie udzielonej zgody).

 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, w tym w szczególności dostawcy usług informatycznych, podmiot obsługujący płatności (PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 18, 60-166 Poznań), podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, podmioty świadczące usługi marketingowe, a także podmioty, którym Przewoźnik lub Operator zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

  Dla celów realizacji Usług i Umowy przewozu dane osobowe mogą być przekazane, na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO lub art. 49 ust. 1 lit. b RODO, do państw trzecich w rozumieniu RODO (niebędących członkami EOG).

  Ww. przekazanie do państwa trzeciego w rozumieniu RODO może wynikać w szczególności z faktu współpracy Operatora z podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, jak również może wynikać z tego, że w państwach trzecich w rozumieniu RODO mają siedzibą Przewoźnicy realizujące konkretne Umowy przewozu na terytorium (w całości lub w części) tych krajów.

  Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony (na zasadach opisanych w RODO), takich jak Białoruś, Rosja, Ukraina, USA, Mołdawia, Armenia, Serbia, Gruzja, Czarnogóra, Kazachstan. Lista krajów państw trzecich w rozumieniu RODO wskazana w zdaniu poprzednim może ulegać docelowo rozszerzeniu wraz z rozszerzeniem zakresu współpracy Operatora z ww. podmiotami, jak również rozszerzaniu listy Przewoźników, a Operator będzie wówczas dokonywał aktualizacji polityki prywatności.

  Podróż do konkretnego państwa trzeciego w rozumieniu RODO wiąże się zasadniczo z przetwarzaniem danych osobowych Klienta w tym państwie trzecim w rozumieniu RODO.

  Zasadniczo przekazanie do ww. państw nastąpi, jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy między Klientem a Przewoźnikiem lub Operatorem, lub jeśli będzie to niezbędne do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie Klienta (art. 49 ust. 1 lit. b RODO).

  Nadto, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, stosowane będą standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa  w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule są dostępne na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub u Operatora (w sposób opisany w pkt. III pkt. 1.2. Ww. postanowienie dotyczy w szczególności podmiotu działającego pod firmą: Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

 8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

  W celu urzeczywistnia niektórych działań marketingowych Operatora, w tym reklamy behawioralnej, Operator może wykorzystywać tzw. profilowanie, a tym samym poprzez automatyczne przetwarzanie danych dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących Klientów w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Reklama behawioralna polega na wyświetlaniu Klientowi treści reklamowych, które odpowiadają jego zainteresowaniom lub lokalizacji tj. polega na wyświetlaniu spersonalizowanej i dopasowanej do preferencji lub lokalizacji Klienta reklamy. 

  W przypadku reklamy behawioralnej przetwarzanie danych (w szczególności gromadzonych za pośrednictwem Cookies / Local storage) może obejmować również profilowanie Klientów, przy czym warunkiem takiego przetwarzania jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie Cookies / Local storage, która może być w każdym czasie wycofana (więcej informacji dotyczących Cookies / local storage i wskazanej zgody znajduje się w pkt. IV Polityki prywatności). Wycofanie zgody dotyczącej Cookies /Local storage spowoduje zaprzestanie ww. profilowania.

  Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) nie będzie wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.

 9. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

  W przypadku podawania przez Klienta danych osobowych innego Klienta dla celów zakupu Biletu dla niego, w ramach dostępnych w Serwisie funkcjonalności i zgodnie z regulaminem Serwisu, dane osobowe tego innego Klienta przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności w zakresie: imię, nazwisko patronimiczne (dla osób je posiadających), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, numer i seria paszportu.

  Zakres danych wymaganych dla celów nabycia konkretnych Biletów w Serwisie może różnić się w zależności od wielu czynników takich jak w szczególności: wymogi konkretnego Przewoźnika, z którym zawierana jest Umowa przewozu lub kierunek podróży (w tym zależeć może od prawodawstwa państw tranzytowych, przez które będzie przebiegała trasa oraz państwa docelowego podróży).

IV. COOKIES ORAZ TZW. LOCAL STORAGE
 1. Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach elektronicznych (tzw. końcowych), za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, swój czas istnienia oraz swój unikalny numer.

  W ramach Serwisu wykorzystywana jest również - oprócz Cookies - technologia tzw. Local Storage. Jet to technologia podobna do Cookies, służąca do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z Serwisu, w wydzielonej części pamięci przeglądarki. Dostęp do ww. danych może uzyskać wyłącznie strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane te są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po jej zamknięciu ani nie mają ograniczonego w czasie okresu ważności.

  Ilekroć w niniejszej części IV Polityki prywatności jest mowa o Cookies, należy przez to rozumieć również Local Storage.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, informacje są przechowywane w przeglądarce w postaci Cookies. Cookies przechowują dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisu (identyfikator, data odwiedzin itp.). Cookies ułatwiają korzystanie z Serwisu dzięki różnym funkcjom (na przykład rozpoznanie odwiedzającego). Ponadto, umożliwiają lepsze dopasowanie oferty do potrzeb Klientów. Funkcję zapisywania Cookies i usuwania już istniejących można wyłączyć, wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach przeglądarki. W sekcji pomocy większości przeglądarek opisano, w jaki sposób wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki z punktu widzenia Cookies. Operator wskazuje, że jeśli Klient nie akceptuje plików Cookies, może to mieć negatywny wpływ na działanie Serwisu na urządzeniu, przy pomocy którego korzysta on z Serwisu.
 3. Operator wykorzystuje Cookies innych dostawców usług przy stosowaniu technologii reatrgetingu i remarketingu, które umożliwiają Operatorowi dopasować ofertę do potrzeb Klienta.
 4. Operator w ramach Cookies może gromadzić dane o urządzeniach, z których Klient korzysta, a także sieciach, do których jesteś podłączony w czasie pobytu w Serwisie. Do danych tych zaliczają się m.in.: adres IP; dane podane przy logowaniu się do zakładki Moje konto; przeglądarka internetowa; system operacyjny; szybkość procesora; identyfikator wyświetlania reklam; strony odwiedzone w Serwisie, czas spędzony na poszczególnych stronach Serwisu; URL clickstream na stronach Serwisu; błędy w Serwisie . Operator może gromadzić te dane i dostosowywać Serwis do potrzeb Klientów. Przy takich operacjach dane są szyfrowane, a anonimowość Klientów zostaje zachowana.
 5. Google AdWords. Operator wykorzystuje technologię Google Inc. (z siedzibą w 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, dalej - Google) do tworzenia profili użytkowych pod pseudonimem w celu optymalizacji marketingu i oferty produktów, z informacjami na temat sposobu, w jaki Klienci oglądają strony. W tym celu używane są Cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarki podczas następnej wizyty. Zapisane zachowania przeglądania analizowane są za pomocą algorytmu w taki sposób, aby zewnętrzne strony internetowe mogły wyświetlać oferty produktów, w formie banerów lub reklam, w zależności od zainteresowań Klientów. Profile Klientów pod pseudonimem nie są przechowywane wraz z danymi osobowymi pseudonimu bez odrębnej i wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na tworzenie pseudonimowych profili użytkowych w celu zapewnienia reklam dostosowanych do zainteresowań Klienta, odwiedzając stronę https://adssettings.google.pl/authenticated. Więcej informacji na temat reklam dostosowanych do zainteresowań Klienta można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/technologies/ads/.
 6. Facebook, Grupy niestandardowych odbiorców. Operator wykorzystuje technologię pikseli do przekierowania grup niestandardowych użytkowników Facebooka z siedzibą w 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z piksela, Facebook może przyporządkowywać odwiedzających Serwis do grup docelowych dla reklam na Facebooku. W tym celu na urządzeniu Klienta zapisywany jest plik Cookies Facebooka. Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także możliwości ustawienia ustawień ochrony prywatności można znaleźć w Wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych na stronach https://facebook.com/policy.php oraz https://www.facebook.com/ads/settings. Użytkownicy posiadający konto na Facebooku mogą zablokować opcję niestandardowych grup adresatów dla swojego profilu pod adresem http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
 7. Google Analytics. Operator korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia analizy statystycznej Google. Google Analytics używa Cookies w postaci plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu Klienta, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z Serwisu. Ponadto strona ta wykorzystuje interfejs API klienta Google AMP Client ID do łączenia aktywności użytkowników na stronach internetowych AMP z ich aktywnością na stronach internetowych niebędących stronami AMP za pośrednictwem Google Analytics. Kody śledzenia Google na tej stronie internetowej korzystają z funkcji "_anon".